Holland de jure Assembly

Wat we zijn

De nationale Holland de jure Assembly is een groeiende groep mensen in ons land die zich vereenigd heeft om op oorspronkelijke (allodiale) basis en met de Universele menselijke waarden*, de authentieke volkeren in ere te herstellen.

Het doel van de Holland de jure Assembly is om in zelfbestuur (ideoisme) het Nederlandse volk haar onvervreemdbare nutsgebruik** te doen genieten.

*   Vrede, liefde, waarheid, juist gedrag & geweldloosheid.
** Het alhier door God aan de begunstigde geschonken rentmeesterschap.

 

De Resolutie van Eensgezindheid

English version below

1. Ik erken dat al het leven heilig is
Ik ben medeverantwoordelijk voor het welzijn van al het leven op de aarde en kies ervoor mij daarbij te laten leiden door de Kosmische Wetten. Daarom dient al het leven benaderd te worden vanuit Liefde.

2. Ik wil niets van een ander
Ieders heilige vrije wil en eigen vrije keuze dient bovenal gerespecteerd te worden.
Respecteer de tijd, de ruimte en het eigen domein* van de ander.
Mijn vrijheid houdt op waar die van de ander begint.

3. Ik help altijd en kwets nooit.
Ik zal helpen als het kan. Ik zal geen initiatieven ondernemen die mijzelf of anderen kunnen schaden.

4. In verbinding met anderen stel ik het hoogste goed voorop.
Juist handelen (Dharma) is mijn leidraad in de omgang met al het leven.

5. Ik erken het feit dat er een buitenzintuiglijke werkelijkheid bestaat

~~~~~~~~~~

1. I recognize that all life is sacred
I share responsibility for the well-being of all life on earth and choose to be guided by the Cosmic Laws. Therefore, all life should be approached from Love.

2. I want nothing from another
Everyone's sacred free will and own free choice should be respected above all else.
Respect the other's time, space and own domain*.
My freedom ends where another's begins.

3. I always help and never hurt.
I will help when I can. I will not take initiatives that may harm myself or others.

4. In connection with others, I put the highest good first.
Right action (Dharma) is my guide in dealing with all life.

5. I acknowledge the fact that there is an extrasensory reality

English version:
https://pgovsd.agency/resolution-of-one-accord/

Een startpunt & raamwerk creëren voor de nieuwe realiteit op aarde.
Een werkelijkheid van Grote Harmonie.
In de loop van de tijd kan dit document nog verder worden bijgewerkt, maar voor nu biedt het de mogelijkheid voor de mensheid om vrijheid te ontdekken binnen de context van de Universele wetten.

 1. Al het leven is heilig en de Mens is (mede) verantwoordelijk voor het welzijn van al het leven op de aarde. De Natuurwet (Natural Law) is van toepassing op alle bewoners van deze planeet en daarbuiten. Dit principe is van nature aanwezig in elk bewustzijnswezen. Daarom dient al het leven benaderd te worden vanuit liefde, gezien de rol die eenieder van ons heeft in het totale ecosysteem van onze planeet.
 1. De mensheid is vrij en authentiek vanaf het moment van incarnatie.
  Alle rechten die samengaan met deze vrijheid dienen door het volk te worden vormgegeven.
  De verantwoordelijkheid voor de afstammelingen van een familie berust bij de ouders/verzorgers. In overeenstemming met de Universele wetten dragen zij er zorg voor dat elk kind liefdevol gesteund wordt in zijn natuurlijke ontwikkeling en educatie, totdat het kind in staat is om dat zelf te doen.

 2. Niemand mag in slavernij worden gehouden. Slavernij en slavenhandel, in welke vorm dan ook, is verboden. Niemand zal een lijfeigene zijn of anderszins ondergeschikt, of toebehoren aan een ander.
 1. Geen enkel kind of volwassene zal seksueel worden misbruikt of uitgebuit.
  Op welke manier dan ook.
 1. Alle kwaadaardige handelingen tegen Mens, Mensheid, dieren en de natuur dienen onmiddellijk te worden gestaakt of deze handelingen kunnen worden gestopt in overeenstemming met de Natuurwet.
 1. Lucht, ether, water, zonlicht, een gezonde bodem en voedsel zijn onmisbare bestanddelen voor leven op aarde. Het is een misdaad tegen de mensheid om deze kernelementen te beschadigen of te veranderen als dat schade brengt aan het leven en aan de gezondheid van Mensen. Bedrijven, organisaties, overheidsinstanties en individuen zullen frequent controles uitvoeren met betrekking tot hun handelingen. En zij moeten stoppen met alle acties die een negatieve invloed hebben op het leven op aarde.

 2. (H)erkenning van het feit dat er dingen zijn die mogelijk onzichtbaar, bovennatuurlijk of onmeetbaar zijn, maar die wel voelbaar en van waarde zijn. Het is onderdeel van de menselijke ervaringen om op zoek te gaan naar onze oorsprong, de krachten die in ons sluimeren en alle mogelijkheden die nog voor ons liggen.  Daarom is de Mens vrij om te communiceren, observeren, deel te nemen, uit te voeren en te geloven in elke gewenste spirituele, energetische of religieuze activiteit, op voorwaarde dat het niemand schaadt, noch tot geweld oproept, of in strijd is met de Natuurwet en de bestaansrechten van het volk. Deze rechten zullen immer worden beschermd.

Opmerking: Gedurende deze overgangsperiode zal de ‘Peoples Government Services Department’ de assemblees bijstaan en ondersteunen bij hun vestiging, en kwesties onderzoeken die zij vooralsnog niet zelf kunnen oplossen. Dit blijft van kracht tot het moment dat het volk zelf in staat is tot het uitoefenen van zelfbestuur (ideoism).

 1. Assemblees worden opgenomen in de Hall of Records als zij uit voldoende leden bestaan die binnen een vastgesteld geografisch gebied (zoals een land, provincie, stad, dorp, etc.) leven. En zij openlijk en regelmatig bijeenkomen om de Assemblee effectief te kunnen laten werken.
  Zie ook het ratificatieproces zoals gepubliceerd op de website: Https://pgovsd.agency
 1. Alle Assemblee leden dienen deze Verklaring van Eensgezindheid te ondertekenen
  Om te bevestigen dat zij zich naar deze grondbeginselen zullen opstellen en daar tevens in hun werkzaamheden naar zullen handelen.

   

 2. De Assemblee is een orgaan dat de belangen van het volk behartigt.
  Aangestelde functionarissen dienen zich dienstbaar op te stellen en maken deel uit van de gemeenschap. Door deze eervolle en dienstbare taak op zich te nemen, beloven de functionarissen dat zij zowel hun openbare alsmede hun privéaangelegenheden op een ethische manier te zullen realiseren.
 • Assemblees kunnen worden opgezet voor grote of kleine gebieden, afhankelijk van het bevolkingsaantal en van de behoeften in het land.
 • Elke land, provincie of district dient te werken aan de ontwikkeling van een Assemblee.
  De nationale Assemblee zal worden gevoed door de Assemblees van elke provincie en uit elk district.
 • Alle Assemblees dienen frequent openbare bijeenkomsten te houden. De Nationale Bijeenkomsten van de Holyland de jure Assembly zijn voor het publiek open toegankelijk.
 1. De Nationale assemblee heeft minimaal de volgende kernactiviteit Comités:
 • Comité Wet (aangestuurd door de Assemblee staf)
 • Comité Rechtshandhaving (aangestuurd door de Assemblee staf)
 • Comité Gezondheid & Welzijn
 • Comité Leefomgeving
 • Comité Behoeften analyse
 • Comité Fondsen beheer
 • Comité Project beheer
 • Comité Gezinsdiensten
 • Comité Educatie
 • Comité Veiligheid
 • Comité Restauratie

De voorzitters van deze comités zullen zitting nemen in de Wereldwijde Assemblee samen met twee Assemblee functionarissen uit elke provincie.

 1. De Assemblee dient de gevolgen van elke actie te overwegen voor het individu, de gemeenschap en de planeet. Deze overweging dient plaats te vinden voor elke beslissing, richting of duiding, voordat deze de Wet van het land kan worden.
 2. Nauwkeurige, duidelijke informatie is de hoeksteen van elke succesvolle samenleving.

Functionarissen/commissarissen hebben de taak om het volk goed te informeren over de details, het doel, de uitvoering en de impact van elke Wet, uitgave, project of bijdrage.

Voor alle assemblee activiteiten geldt het volgende:

 • Er dient er een reden voor een actie te zijn
 • Het volk is deugdelijk geïnformeerd
 • Het volk geeft instemming

Er dienen afspraken gemaakt te worden, zonder onduidelijkheden, in een beknopte eenvoudige taal die een tienjarige kan begrijpen.

 1. Wetten dienen te worden gehandhaafd, waarbij de geest van de wet belangrijker is dan de letter van de wet, want alle acties hebben van nature gevolgen, zowel positief als negatief.
 • Assemblees sturen Vredesofficieren aan.
 • Van vredesofficieren wordt verwacht dat ze de Wet van het Land hooghouden en worden gehouden aan een hoge ethiek om de integriteit in deze functie te behouden
 • Vredesofficieren zijn nodig om de wetten van het Land te hooghouden naar hun beste kunnen, om de integriteit van hun beroep te herstellen en te bewaken.
 • Vredesofficieren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het volk dat zij geacht worden te beschermen.
 • De verantwoordelijkheid naar het volk toe dragen de vredesofficieren zowel in werktijd als wel daarbuiten.
 • Vredesofficieren zouden gerespecteerd dienen te worden als een autoriteit die de Wet vertegenwoordigt en de goede vrede & veiligheid voor de Mensen behoud en vergroot.
 1. Assemblees, en de Wereldwijde (Global) Assemblee zijn geen wetten makende organen.
 1. Wereldwijde interactie zal worden gebruikt ten goede van de Mensheid. Regelmatige bijeenkomsten bieden vertegenwoordigers van elke assemblee de kans om oplossingen op mondiaal niveau te bundelen en ideeën mee terug te nemen naar hun lokale assemblees. Verschillende mensen kunnen als vertegenwoordigers worden gekozen om de bijeenkomsten van de Wereldwijde Assembly bij te wonen, zoals besloten door het orgaan van elk gebied.
 1. Generale zitting met de Wereldwijde Assemblee. Een kans om te leren van en te discussiëren over onderwerpen met een wereldwijde impact, begeleid door de PGSD, GIA en GDO.
 1. Brainstormsessies georganiseerd door het kernactiviteiten comité van de Wereldwijde Assemblee. Een kans om obstakels in kaart te brengen en om samen op de beste oplossingen en praktijkvoorbeelden uit te komen in een gezamenlijke inspanning om van elkaar te leren.
 1. De integriteit en betrouwbaarheid van de nieuws-gerelateerde media dient vastgesteld en gewaarborgd te worden om de Mensen te informeren. Verslaggevers zijn verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van hun bronnen, het onderzoeken van juistheid van de informatie en het op een goede en volledige manier informeren van het publiek. Verslaggevers dragen tevens de verantwoordelijkheid voor het delen van de informatie waartoe zij toegang krijgen en zijn ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van de geldigheid van hun bronnen.
 1. Verslaggeving dient gebaseerd te zijn op nauwkeurig onderzoek en (zoveel mogelijk) bewijs met onderbouwing. Elk verhaal dient een zoektocht te weerspiegelen naar het bewijs achter elke theoretische of speculatieve informatie. Definitieve conclusies mogen pas worden getrokken nadat waarachtig bewijs is verzameld. Het eindrapport dient het denkproces, de onderzoeksmethoden en de redenen voor elke conclusie te weergeven.
 1. Verzameld bewijsmateriaal dat een gepubliceerd verhaal tegenspreekt, dient evenveel aandacht te krijgen. Indien uit feiten blijkt dat wat is medegedeeld onjuist is of effectief op een andere manier kan worden beargumenteerd, dient de gelegenheid te worden geboden om de Mensen die informatie voor te leggen.
 1. De mensen zijn thans soevereine entiteiten, die verantwoordelijk zijn voor zelfbestuur en vreedzaam dienen te werken aan gemeenschappelijke doelen die het individu, de mensheid, de planeet en al het leven op aarde beschermen.
 1. Er zijn belangrijke menselijke eigenschappen aangeboren en noodzakelijk voor de mensheid om te kunnen gedijen. Enkele van deze eigenschappen zijn vertrouwen, waarheid, eer, integriteit, onbaatzuchtigheid, liefde, samenwerking, instemming, nederigheid, vergevingsgezindheid, medeleven, moed, waardering, innerlijk begrip, rentmeesterschap, bescherming van het gezin, bescherming van onschuld, vrij zijn van belediging, creativiteit.
 1. Unieke zienswijzen op doel, betekenis, waarden en prioriteiten zijn natuurlijke componenten van het mens-zijn. Hoewel deze verschillen in het verleden zijn gebruikt om ons te verdelen, zullen wij trachten onze verschillen te eren, en tegelijk de raakvlakken te vinden die ons samenbrengen.

Op dit moment
Actieve Comités

Ondersteuning bij het in verzamelen en uitwerken van projecten

Het comité Uitvindingen & Innovaties is een belangrijk comité dat alle uitvinders met elkaar wil verbinden. Uitvinders vinden elkaar en delen hun kennis en vindingen uit, die kunnen bijdragen aan een schonere energieopwekking, dat bijdraagt aan een schoner milieu.

Het comité Project Management is verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie rond projecten. Het comité ondersteunt de procedures van indiening, en houdt administratief overzicht bij van de voortgang van de projecten.

Zo nodig begeleiden zij de werkgroepen met het maken van hun projectplan.

De Commissie ter bevordering van het onderwijs is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bevordering en supervisie van onderwijsprogramma’s die tegemoet komen aan de behoeften van kinderen en volwassenen. De Commissie ter bevordering van het Onderwijs bestrijkt alle gebieden van het onderwijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ware geschiedenis van de mensheid, spiritualiteit, wetenschap & technologie, persoonlijke empowerment, en de planeet. De onderliggende principes van elk onderwijsprogramma moeten worden getest met een verscheidenheid aan stijlen en technieken die tegemoet komen aan de unieke verschillen in de manier waarop wij leren.

Het comité Uitvindingen & Innovaties is een belangrijk comité dat alle uitvinders met elkaar wil verbinden. Uitvinders vinden elkaar en delen hun kennis en vindingen uit, die kunnen bijdragen aan een schonere energieopwekking, dat bijdraagt aan een schoner milieu.

Het comité Zingeving & Vrije Tijd is in het leven geroepen om alles op het gebied van verdieping, levensovertuiging en spelsporten te regelen. In deze nieuwe tijd krijgen mensen meer tijd om zich te bezinnen op het leven en voor meer ontspannende activiteiten. Recreatieve sporten worden geprevaleerd boven competitieve sporten. Competitie is het beter willen zijn dan een ander, wat niet resoneert met de wetenschap dat allen één zijn en gelijkwaardig.

Dit comité gaat over de infrastructuur van hoofdwegen en waterwegen. Het gaat bezig met alles wat met dijken, dammen en waterkeringen te maken heeft.

Dit comité betreft vooral de grote organisatie op landelijk niveau voor wat betreft de wegen en scheepvaart, sluizen en havens.

(dec 2021, samengevoegd met comite natuurbeheer en biodiversiteit, heet nu Leefomgeving)

Dit is één van de belangrijkste comités, namelijk herontwikkeling van het land en verbeteren van de architectuur. De herontwikkeling van het land houdt bijvoorbeeld in, dat het heringedeeld zal worden, in het belang van het herstellen en bewaren van de natuur. Meer natuur, minder industrie, meer ruimte voor mensen om te leven in harmonie met de natuur.

Gebouwen en huizen zullen zo veel als mogelijk van natuurlijke bouwmaterialen gemaakt worden, zodat de natuur minimaal wordt belast bij productie van de bouwmaterialen en bij afbraak van een gebouw. Natuurlijke bouw stimuleert de creativiteit van de bouwers, doordat er meer vrijheid is een huis/gebouw naar eigen wensen te bouwen en te versieren. Dit zal de architectuur in het land ten goede komen en de algehele uitstraling van het land verbeteren.

Het Comité voor Wetten & Wetsuitvoering heeft de taak om toezicht te houden op de wetshandhaving en de ontwikkeling van aanbevolen werkwijzen.

In de basis van deze hierboven genoemde taken wordt er rekening gehouden met dat elke situatie uniek is.

Het is belangrijker om te onderzoeken met welke bedoeling de wet bedacht is dan wat er precies in de wet wordt beschreven.

Wetshandhavers of andere wetshandhavingsorganen zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen en gemeenschappen die zij dienen te beschermen.

Het comité Wetten & Wetsuitvoering treed op in afstemming met de GIA

Het comité voor Gezondheid en Welzijn draagt bij in de bevordering van én het toezicht op de gezondheid en het welzijn van iedereen.

Elke gemeenschap zou één of meer kuuroorden dienen te hebben.

Het uiteindelijke doel van dit comité is om middelen die het welzijn van lichaam, geest en ziel bevorderen voor iedereen beschikbaar te stellen.

Het comité voor gezondheid en welzijn is medeverantwoordelijk voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van kuuroorden waar alle soorten gezondheidsproblemen kunnen worden behandeld. Deze centra dienen zorgvuldig ontworpen programma’s te hebben die gericht zijn op de unieke behoeften van elk individu.

Het Comité Leefomgeving is onder andere verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van de natuur, de natuurlijke leefomgeving (van mens en dier) en het wildleven in Nederland. Dit comité werkt samen met lokale en internationale comités om de gezondheid van de planeet, met inbegrip van al het natuurlijke leven erop, volledig te herstellen, in stand te houden en te bewaken. Dit comité ziet toe op de naleving van het beleid en de procedures die door het NCV (Nationaal Comité van Veiligheid) zijn vastgesteld.

Het Comité voor de Behoeften en Voorzieningen is belast met de evaluatie van de behoeften en noden van de mensen en de voorzieningen in de gemeenschappen waarin zij leven. Dit comité ontwikkelt programma’s, beleidsmaatregelen en partnerschappen met de gemeenschap, om huidige of toekomstige problemen nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen wat nodig is om die problemen het best aan te pakken. Dit comité houdt toezicht op de voortgang en fungeert als terugkoppeling tussen de gemeenschap die de behoefte heeft doen ontstaan en het project dat is opgezet om in die behoefte te voorzien.

Het comité Schatkist (Treasury) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de financiële gezondheid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Zij spelen een belangrijke rol bij de aanvraag van kredieten en de financiering van projecten in alle divisies. Dit comité voert onafhankelijke controles uit over de gefinancieerde projecten. De Schatkist wordt zelf ook onderworpen aan externe audits.

Help mee je leefomgeving
vorm te geven

n.a.v. een verzoek uit Slowakije kwamen we tijdens het BOBO besluitvormingsproces op het volgende antwoord uit:

To whom it concerns,

In regard to your request for the formal acknowlegement of the Slovakia Assembly, we would like to state that we, of the Holland de jure Assembly welcome the opportunity to work with you. From our perspective, recognition of an Assembly in a formal diplomatic sense leads us back to the system which has up to now and historically been a failure for all of us. Therefore, through our decision-making process and in consensus, we have come to the following conclusion:

A belief, that we likely share, is that we must all come together, working towards a common cause and share with one another that which will benefit our communities. We have a desire to include everyone who shares the same intentions and demonstrates this in joining us in the endorsement of the Resolution of One Accord.

Together we’ll accomplish this by co-operating in projects and community actions which are mutually beneficial to our local regions; sharing insights, ideas and other resources. Naturally, cooperation with international committees, exchanging ideas and supporting our brother and sister assembly officers would allow like-minded people with similar needs to align on clear and common goals.

The Holland de jure Assembly would like to work together with you as well as with all other groups of People (Assemblies) who wish to make a positive contribution to  their community, to the planet and humanity. In the spirit of the One Accord, we recognize others while working transparently together and co-creating in harmony towards the Restoration Plan.

With Kind Regards, Have a Blessed Day,

The Holland de jure Assembly (HdjA)

Ryan, Irene, Annelies, Johan Peter, Paul & all others who contribute to this effort

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voor wie dit aangaat:

Met betrekking tot jullie verzoek om formele erkenning van de Slowakije Assembly, laten  wij, van de Holland de jure Assembly jullie weten dat we de mogelijkheid toejuichen om met jullie samen te werken. Vanuit ons perspectief leidt erkenning van een assemblee in formele, diplomatieke zin tot een terugkeer naar het systeem dat ons allen nu én voorheen in de steek heeft gelaten. Daarom zijn wij, in consensus en met behulp van ons besluitvormingsproces tot de volgende conclusie gekomen:

Een overtuiging, die wij allicht delen, is dat wij allen dienen samen te komen, werkend aan een verenigd goed en met elkaar datgene uitwisselen dat onze gemeenschappen ten goede komt. Voor nadere samenwerking nodigen wij daarom ook iedereen uit om met elkaar de essentie van de Resolutie van Eensgezindheid in de praktijk te manifesteren.

Tezamen bereiken wij dit door samen te werken in projecten en gemeenschapsacties die voor onze lokale regio’s voor ons allemaal tot nut zijn; het delen van inzichten, ideeën en andere bronnen van overvloed. Van nature maakt deze samenwerking met onze broeder- en zuster assembleeleden het mogelijk dat gelijkgestemden met vergelijkbare behoeften zich verenigd richten op heldere, gezamenlijke doelen.

De Holland de jure Assembly werkt graag samen met alle groepen mensen (assemblees) die de wens hebben om op een positieve wijze aan hun gemeenschap bij te dragen, en zo aan het welzijn van het volk en de planeet. In de geest van eensgezindheid erkennen wij anderen, terwijl wij transparant samenwerken en co-creëren in harmonie met het restauratieplan.

Hartegroet,

Holland de jure Assembly

Ryan, Irene, Annelies, Johan Peter, Paul & alle anderen die bijdragen aan dit opbouwende werk.

Een gezegende dag toegewenst
https://www.unitednetwork.news/content/detail/610389c374329a001a63afb4/Taking-Their-Birthrights-Back-in-the-Netherlands!-Holyland-de-jure-Assembly

Dit punt is nu op 28 november 2023 aan gepast naar:

“Ik erken het feit dat er een buitenzintuiglijke werkelijkheid bestaat”.

“I acknowledge the fact that there is an extrasensory reality.”